آوش

آوش قصۀ گرم و صمیمانه مهمانی های ماست. 
چیزی که شایسته یک خانه ایرانی است. جلوه ای از طرح فرشینه ها و کاشی کاری و نقاشی های ایرانی در سینی های چوبی آوش.

هیچ کالای در لیست وجود ندارد.